Fråga

Vi har ett ytterst störande problem med att NAS:ens diskar (ReadyNAS 212) som är mappade i Windows, inte återansluts efter inloggning.

Det största problemet med detta är att den automatiska backupen, Readysharevault, som snurrar på båda datorerna inte hittar B-disken, och därför blir det ingen säkerhetskopiering. Och när backupprogrammet inte hittar någon B-disk stängs programmet.

Om jag i Utforskaren ställer markören på B-disken vaknar disken till liv och det röda krysset försvinner.

Det underliga är att om jag startar om datorn mappas diskarna som de ska. Så min fråga är om det finns något knep för att tvinga Windows att ansluta NAS:ens diskar i samband med inloggningen?

Allt är ju rätt konfigurerat, så vad är det som orsakar detta?

Roy Henriksson

 

Svar

Jag förutsätter att Windows 10 är uppdaterat till den senaste versionen? Det fanns nämligen ett fel i version 1809 som ledde till just detta problem, men det ska vara åtgärdat.

Det skulle dock kunna handla om att Windows försöker ansluta till NAS-enheterna så tidigt i starten att nätverket ännu inte är tillgängligt. Det finns ett projekt på Github som försöker angripa detta problem: https://github.com/thexmanxyz/network-share-reconnecter/.

Det verkar kanske lite komplicerat vid första anblicken, men det är inte så märkvärdigt och det finns tydliga instruktioner.

Du kan också prova med följande lilla variant för att kringgå anslutningssvårigheterna. Använd Anteckningar för att skapa denna lilla batchfil:

@echo off
:Start
timeout /t 5 /nobreak >NUL
if exist B:\NUL goto End
net use B: \\NAS\backup /PERSISTENT:YES
if ERRORLEVEL 1 goto Start
:End

Ersätt enhetsbokstav, NAS:ens namn och NAS-mappens namn med vad som gäller i ditt fall. Spara sedan filen med lämpligt namn och ändelsen .cmd i din Autostart-mapp. Den finns här: C:\Users\Användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ (enklaste sättet att hitta den är att skriva shell:Startup i Kör.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här